Phần mềm hay

Tổng hợp những phím tắt nhanh trong WORD

Tổng hợp những phím tắt nhanh trong WORD mọi phiên bản Áp dụng trên toàn bộ các phiên bản Word hiện hành: Office 2003/2007/2010/2013/2016 1. Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn bản Ctrl+N tạo mới một tài liệu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài…