Tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG HOÀ

TT Họ và tên Chức vụ Quê quán
1 Nguyễn Hữu Phùng Hiệu Trưởng Quảng Thuỷ
2 Đoàn Đình thượng P. Hiệu Trưởng Quảng Hoà
3 Lê Thị Thanh Ngân G. Viên- Tổ trưởng tổ 1 Quảng Hoà
4 Trần Thị Hồng Thư viện- Tổ trưởng VP Quảng Hoà
5 Nguyễn Thị Tuyến G. Viên- Tổ trưởng tổ 2,3 Quảng Hoà
6 Nguyễn Thị Niêm G. Viên- Tổ Phó tổ 1 Quảng Hoà
7 Nguyễn Thị Liên G. Viên- Tổ Phó tổ 2,3 Quảng Hoà
8 Đoàn Thị Mỹ Hằng Giáo Viên Quảng Hoà
9 Lê Thị ánh Giáo Viên chính Quảng Hoà
10 Nguyễn Thị Vui Giáo Viên Mỹ thuật Quảng Lộc
11 Nguyễn Thị Thuý Giáo Viên Quảng Sơn
12 Hoàng Quỳnh Nga Giáo Viên Âm nhạc Quảng Hoà
13 Cao Thị Trang Giáo viên Minh Hoá
14 Nguyễn Thị Anh Giáo Viên Quảng Hoà
15 Nguyễn Thị Lan Giáo Viên Quảng Lộc
16 Nguyễn Thế Công Giáo Viên Thể dục Quảng Trung
17 Đinh Vĩnh Quý Giáo Viên thể dục Tuyên Hoá
18 Bùi Thị Phương Lâm Gv Tổ trưởng tổ 4,5 Quảng Hoà
19 Nguyễn Thị Thành Giáo Viên Tiếng Anh Quảng Hoà
20 Trần Thị Hà Giáo Viên Tiếng Anh Quảng Sơn
21 Lê Thị Thu Hà Giáo Viên Tổng phụ trách Quảng Lộc
22 Trương Thị Tâm Nhân Viên Y tế Quảng Sơn
23 Mai Thị Hoài Gv tổ phó tổ 4,5 Quảng Hoà
24 Trần Thị Loan Giáo viên Quảng Hoà
25 Đoàn Thị Nga Giáo viên Quảng Hoà
26 Nguyễn Hải Quang Giáo viên Quảng Lưu
27 Đinh Nhật Quang Giáo viên Mỹ Thuật Ba đồn
28 Trương Thị Ái Quyên Giáo viên Tin Minh hoá
29 Nguyễn Thị Dương Giáo viên anh Quảng Hoà
30 Trần Mai Hương Kế toán Ba đồn
31 Đoàn Thị Liễu Giáo viên Quảng Hoà
32 Nguyễn Thu Hà Giáo viên Quảng Hoà
33 Nguyễn Thị Thi Giáo viên Quảng Hoà